Oferta

Formy spotkań terapeutycznych:

  • prewencja psychologiczna (pomoc w przeciwdziałaniu czynnikom ryzyka, obniżeniu prawdopodobieństwa pojawienia się uciążliwych trudności, głębszych kryzysów, przy jednoczesnym wzmocnieniu zasobów Klienta)
  • poradnictwo psychologiczne (pomoc w rozumieniu siebie, swoich emocji, myśli i zachowań, poszukaniu nowych sposobów rozwiązania zaistniałych trudności i wzmocnienie Klienta w jego rozwoju osobowym)
  • interwencja kryzysowa (wsparcie osoby w kryzysie w celu uzyskania przez nią samodzielnej zdolności rozwiązania go, pomoc w przypadku ograniczenia lub wyczerpania własnych możliwości mająca na celu także złagodzenie cierpienia, odzyskanie sił i przejęcie kontroli nad własnym życiem)
  • psychoterapia (pogłębiona, specjalistyczna pomoc, której cele ukierunkowane są przeważnie na zmiany myślenia i zachowań Klienta, jak też na rozwój jego kompetencji emocjonalnych; odkrywanie potencjału Klienta. Psychoterapia może mieć charakter krótko- lub długoterminowy.)

Spotkania terapeutyczne adresowane są do każdego, kto odczuwa taką potrzebę i ma gotowość do poznawania siebie. W wielu przypadkach najbardziej odpowiednią formą pomocy jest psychoterapia.

Indywidualne treningi relaksacji, odreagowania emocjonalnego – w formie technik słownych, mają na celu obniżenie napięcia emocjonalnego i powrót do równowagi emocjonalnej. Dodatkowo Klient nabywa pewnych umiejętności do samodzielnego radzenia sobie ze stresem.

Treningi adresowane są do osób, które na co dzień pracują w warunkach sprzyjającym zdarzeniom lub bodźcom, które wywołują stres, do ludzi zmęczonych lub po zdarzeniach szokujących.

Poradnictwo zawodowe - w formie rozmowy i w formie testowej, ma na celu lepsze zrozumienie siebie w stosunku do rynku pracy; dokonania wyboru zawodu, pracy, czy też zmiany pracy w sposób bardziej świadomy, a także łatwiejszemu zaadoptowaniu się do warunków pracy obecnej.

Poradnictwo zawodowe adresowane jest do osób dorosłych chcących skorzystać z tej formy pomocy, a także do młodzieży. Dla Firm polskich i niemieckich oferuję również usługi rekrutacyjne.